MR

De Medezeggenschapsraad (MR):
De MR van de
Vlashof bestaat uit minimaal drie teamleden en drie ouders. De MR heeft twee taken. De eerste taak bestaat er uit dat de MR geïnformeerd is over wat er op de Vlashof speelt. Het gaat hierbij over zaken die met het onderwijs en met het beleid te maken hebben. Op de agenda staan onder andere: het schoolplan, het jaarplan, het arbo-beleid en het inspectierapport. De MR kan hierover ook adviezen geven. Daarnaast vormt de MR de schakel tussen het team en de ouders enerzijds en het bestuur van Tangent anderzijds. De tweede taak is dan ook kennisnemen van de plannen en besluiten van het bestuur over zaken, die voor alle scholen binnen Tangent van belang zijn, zoals het financiële beleid, het personeelsbeleid en de Brede School. Via de GMR (zie hieronder) kan de MR hier invloed op uitoefenen. De MR vergadert zo’n zes keer per schooljaar. Bij de vergaderingen is de directeur namens het bestuur aanwezig. De ouders worden op basis van verkiezingen aangesteld. 
 

 

 
 

Oudervereniging:
De doelstelling van de oudervereniging De
Vlashof is het behartigen van de belangen van alle kinderen. Dit doet de vereniging o.a. door het organiseren en coördineren van activiteiten en door het bevorderen van deelname van ouders aan het schoolgebeuren. Ook heeft het verenigingsbestuur het beheer van de door de ouders en het schoolbestuur ingebrachte financiën ten gunste van de kinderen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan groepsevenementen, vakantie-sporttoernooien, sinterklaas, pasen, boekenweek en nog andere activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor deze activiteiten. 
 

 
 

 Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Onze school kan niet zonder deze hulp. De medezeggenschapsraad en het bestuur van de oudervereniging spelen een belangrijke rol. Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:  

 • Het begeleiden van kinderen tijdens een uitstapje of bij sportactiviteiten. 

• Hulp bij het schoonmaken van kleutermaterialen.  

• Klassenouders die de leerkracht helpen met het organiseren van vervoer, klas versieren, enz.  

• Overblijfouders die helpen bij het spelen in de middagpauze.  

• Oppasouders tijdens bijvoorbeeld ouderkamer activiteiten.