Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelatingsbeleid

Elk kind is welkom op onze locaties. Echter in de praktijk kan niet elke Mondiaenlocatie alle leerlingen die worden aangemeld, toelaten. Een reden hiervoor kan zijn dat de locatie onvoldoende ruimte heeft om de kinderen een plek te geven; de locatie kan letterlijk vol zijn. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen ‘School Ondersteuning Profiel’(SOP) in het kader van Passend Onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en/of buiten de groep, passen op de ene locatie beter dan op de andere. Wat de locatie die u gekozen heeft biedt aan extra ondersteuning, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel. De kinderen, die - na zorgvuldig onderzoek - buiten het ‘School Ondersteuning Profiel’ vallen, worden niet tot de locatie toegelaten. Het doel van ons toelatingsbeleid is ouders/verzorgers zoveel mogelijk duidelijkheid geven, wanneer hun kind wel of niet wordt toegelaten tot de Mondiaenlocatie van hun keuze. Het volledige toelatingsbeleid van Mondiaen is te vinden op www.mondiaen.nl en op de website van onze locatie.  
 


Schooljaar 2023-2024 is er nog plek voor nieuwe leerlingen in groep 1-2, groep 3 en groep 5. In de groepen 4, 6, 7 en 8 zitten we helaas vol.

 
 

Toelating en aanmelding  

Basisschool de Vlashof heeft leerlingen in alle leeftijdsgroepen, met verschillende levensovertuigingen, maatschappelijke en sociaal-economische achtergronden. Iedereen die de visie van de Vlashof een warm hart toedraagt is welkom in onze school. Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij de Katholieke identiteit van onze school respecteren en dat de leerlingen deelnemen aan de activiteiten die hieruit voortkomen. Voor alle leerlingen die aangemeld worden, geldt dat we zorgvuldig bekijken of we aan de onderwijsbehoeften van het kind en de eventuele hulpvraag van de ouders/verzorgers kunnen voldoen. Wij richten ons vooral op kinderen uit de buurt, maar laten ook kinderen uit andere delen van Tilburg en omstreken toe.

Aanmelding nieuwe kleuters

Kinderen kunnen worden aangemeld als zij drie jaar zijn. Indien ouders of verzorgers interesse tonen in onze school, worden zij uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de werkwijze en visie van de school uitgelegd en krijgen ouders een rondleiding door het schoolgebouw. Deze rondleiding wordt in de regel gegeven door de directeur, bouwcoördinator of IBer. Bij de rondleiding zal tevens een aanmeldformulier worden meegegeven dat ouders ingevuld aan de school retourneren.

Wanneer ouders vervolgens besluiten hun kind aan te melden, ontvangen zij een inschrijfformulier (het is ook mogelijk dat aanmeld- en inschrijfformulier gelijktijdig overhandigd worden). Op basis van de informatie op het inschrijfformulier onderzoekt de school of zij het kind het onderwijs en de ondersteuning kan bieden (daarbij kan de school eventueel contact zoeken met de Peuterspeelzaal). Voor dit onderzoek heeft de school wettelijk gezien zes weken de tijd. Wanneer er meer tijd nodig is, mag deze termijn met vier weken verlengd worden (weken waarin de school vakantie heeft, tellen in deze termijnen niet mee). Bij dit onderzoek worden de criteria uit de toelatingsregeling van Stg. Tangent gehanteerd:
a. Er is ruimte in de school of groep waarvoor toelating wordt gevraagd;
b. Wij kunnen het onderwijs en de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft;
c. Er is geen sprake van een (dreigende) verstoring van de rust en orde door toelating van de leerling. Als aan deze criteria wordt voldaan, wordt het kind op De Vlashof ingeschreven.

Wanneer wij echter twijfels hebben of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft, gaan wij hierover met de ouders in gesprek. Wanneer onze conclusie na dit gesprek is dat wij het kind niet kunnen bieden wat het nodig heeft, schrijven wij het kind niet in en helpen wij de ouders zoeken naar een school die beter aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kan komen. Wij sturen de ouders hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer een kind wordt toegelaten dat speciale ondersteuning nodig heeft, maakt de school een groeidocument / arrangement aan. Hierin worden de stimulerende en belemmerende factoren, ondersteuningsbehoeften en persoonlijke doelen beschreven. Hierbij kan ook overleg plaatsvinden met een consulent van Plein 013. Als ouders het niet eens zijn met het besluit om niet in te schrijven, dan kunnen zij dat kenbaar maken in een bezwaar- dan wel een beroepsprocedure. Twee keer per jaar vindt er een warme overdracht plaats met Kindercrèche Vlashof. Naar aanleiding van dit overleg wordt gekeken naar de belangen van de leerling, de groep en de mogelijkheden op schoolniveau. Zes weken voor de eerste daadwerkelijke schooldag stuurt de leerkracht een welkomskaart aan de leerling. Om leerlingen te laten wennen hanteren wij vier wenochtenden. De leerkracht plant deze wenochtenden in overleg met de ouders. De eerste schooldag is in principe de eerste schooldag na de vierde verjaardag. Kinderen die binnen zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden stromen in op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Voor hen zijn er geen wendagen. De leerkracht en de ouders overleggen de mogelijkheid om de eerste week met halve dagen te starten.

Aanmelding kinderen van 4 jaar en ouder  

Wanneer een kind reeds op een andere school zit en ouders besluiten hun kind aan te melden bij De Stg. Tangent (zie hierboven). Hiervoor hanteren wij dezelfde termijnen als hierboven beschreven zijn. In dit onderzoek winnen wij informatie in van de school waar het kind nu op zit.  

• Wanneer de aanmelding aan deze criteria voldoet, schrijven wij het kind in en overleggen we met de ouders wanneer het kind op school komt. Daarbij kan ook afgesproken worden dat het kind al één of twee dagdelen in de nieuwe groep komt wennen.  

Wanneer de aanmelding niet aan deze criteria voldoet, schrijven wij het kind niet in. We gaan er dan vanuit dat de leerling onderwijs blijft volgen op de school waar hij/zij reeds ingeschreven staat. Hiervan doen wij in een gesprek mededeling aan de ouders en bevestigen dit schriftelijk. Bij inschrijving wordt de plaatsing van leerlingen in de verschillende groepen door school bepaald. De plaatsing wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van de IB-er.  

 
 

Inschrijving leerlingen van de Taalschool  

De coördinator van Plein 013 schrijft de nieuwe leerlingen voor de Taalschool in en voert met de ouders het intakegesprek. De leerling wordt automatisch ingeschreven op de reguliere basisschool waarin de taalschool gevestigd is. Na de taalschoolperiode gaat de leerling in principe naar de dichtstbijzijnde reguliere basisschool. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer een broer of zus al ingeschreven staat op basisschool De Vlashof en nadat vastgesteld is of wij de leerling kunnen plaatsen. Is dat niet het geval, dan gaan wij in overleg met de ouders op zoek naar een school die wel aan de onderwijs en ondersteuningsbehoefte van het kind tegemoet kan komen.